Inleiding op het schoolondersteuningsprofiel (SOP)

De website van het SOP van SWV de Eem is een nieuwe website, die nog in ontwikkeling is. Heb je een foutje gezien, of een aanbeveling voor verbetering? Meld het ons, we zijn daar erg blij mee! info@swvdeeem.nl

Wettelijk kader

In de meest ideale situatie is het SOP een dynamisch instrument om praktisch vorm te geven aan passend onderwijs. Het SOP biedt namelijk houvast bij het beoordelen of een school in staat is om onderwijsondersteuning te bieden en speelt een belangrijke rol bij de toelating van leerlingen op school en daarbij het realiseren van een dekkend netwerk binnen de regio.

In het wettelijk kader is vastgesteld dat het ondersteuningsprofiel minstens eenmaal per 4 jaar door het bevoegd gezag moet worden vastgesteld. De medezeggenschapsraad heeft adviesrecht. Binnen SWV de Eem hebben de besturen aangegeven het profiel jaarlijks vast te stellen.

De inhoud van het SOP is gebaseerd op de volgende documenten:

Onderzoekskader 2017 voor het toezicht op de voorschoolse educatie en het primair onderwijs (1 juli 2018)
Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden nr. 148 jaargang 2017
(Besluit van 16 maart 2017 tot wijziging van het Besluit bekwaamheidseisen onderwijspersoneel en het Besluit bekwaamheidseisen onderwijspersoneel BES in verband met de herijking van de bekwaamheidseisen voor leraren en docenten).
In de wet op de beroepen in het onderwijs staan o.a. de bekwaamheidseisen van de leraar in het PO genoemd. Deze aspecten betreffende kennis en kunde zijn in het SOP onderverdeeld in de volgende categorie├źn:

  • Pedagogisch
  • Vakdidactisch
  • Vakinhoudelijk

SWV de Eem

Het samenwerkingsverband monitort de gegevens van het SOP voor het up to date houden van een dekkend aanbod voor alle leerlingen. Daarnaast worden de ingevulde contactgegevens van de school gebruikt voor de administratie van SWV de Eem.